Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching & training en advies diensten

 Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

§ opdrachtnemer: Miracle You in de persoon van Nienke van der Jagt die deze algemene

voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de

werkzaamheden verstrekt;

§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten

waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, dat laatste

als hij niet zelf de opdrachtgever is;

§ deelnemer: degene die deelneemt aan een training of opleiding, kan tevens opdrachtgever

Zijn

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts

geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2. Niet alleen opdrachtnemers maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en

vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding

hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een

inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden

is haar verplichtingen zodanig na te komen;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de

opdrachtgever geschieden;

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze

onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Contractsduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de

opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te

nemen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de

overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern

gerefereerd worden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Voor zover Auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na

factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van

betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de

opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten,

zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;

3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd

over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen

de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering

van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of

daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 10. Incassokosten

1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling

van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever,

naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door, of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,

althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere

looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden

verschuldigde factuurbedrag;

4. Indien door, of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die

aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer

afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of

gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,

begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;

2. Indien opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag of delen van dat bedrag, zal de opdrachtnemer dit binnen 14 dagen retourneren aan de opdrachtgever;

3. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht

deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken na aanmelding van de cursus,

training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Dit betreft de wettelijke 14 dagen

bedenktijd. Annulering dient schriftelijk te gebeuren;

5. Bij annulering na de bedenktijd en tot en met 8 weken voor aanvang van de cursus, training,

begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 20% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 8 weken het volledige bedrag;

6. Ingeval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee, na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;

7. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek

kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is

opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te

brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;

8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier

uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.

De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer

toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen

persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar

eigen activiteiten. Zie verder onze privacyverklaring.

 

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing;

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing

zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen

aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Miracle You, Amersfoort 1 mei 2019