Klachtenprocedures

Klachtenreglement

Wij streven ernaar om dit reglement overbodig te maken. Dat wil zeggen, dat we iedereen uitnodigen om ongenoegen direct kenbaar te maken bij de coach of trainer. Samen gaan we dan op zoek naar een oplossing. Als die niet gevonden kan worden, kan een klacht worden ingediend bij Miracle You. Het indienen van een klacht geeft de deelnemer niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien erdoor of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de deelnemer/cliënt en Miracle You, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt, onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Na ontvangst van de klacht zendt Miracle You binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan de deelnemer/cliënt waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal vier weken. Mocht het niet haalbaar zijn binnen 4 weken, dan wordt deze periode zo nodig verlengd, waarbij een indicatie wordt gegeven hoe lang verwacht wordt dat het gaat duren. Teneinde het geschil in der minne te schikken, bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

Klachtencommissie voor Miracle You

Mochten er klachten zijn met betrekking tot een consult, dan kunt u terecht bij Stichting Zorggeschil. Als lid van het Nibig ben ik aangesloten bij deze geschillencommissie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben: stichting-zorggeschil

De uitspraak van deze onafhankelijke geschillencommissie is bindend voor Miracle You. Eventuele consequenties worden door Miracle You zo snel mogelijk afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 2 jaar bewaard.